Privacybeleid

Privacyverklaring

Organisatie

VW- Audi Center bvba, gevestigd te Balen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

VW- Audi Center bvba
Olmensebaan 139
2490 Balen
T: +32 (0)14 31 77 26
E: info@vwaudicenter.be
W: https://www.vwaudicenter.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VW- Audi Center bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Persoonsgegevens die wij verwerken

VW- Audi Center bvba verwerkt uw persoonsgegevens omwille van de uitvoering van de overeenkomst waarbij u betrokkene partij is.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer(s)
E-mailadres

Ook andere gegevens met betrekking tot uw voertuig verwerken wij:

Nummerplaat
Chassisnummer
Motornummer
Versnellingsbaknummer
Laknummer
Onderhoudshistoriek

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VW- Audi Center bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Uitvoering van de overeenkomst waarbij u betrokken partij is (cliënteelbeheer, dienstverlening, waarborg en veiligheid);
VW- Audi Center bvba verwerkt ook persoonsgegevens nadat u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: VW- Audi Center bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

VW- Audi Center bvba deelt of verkoopt uw gegevens niet aan derden (zoals met ons verbonden ondernemingen, softwareproviders,…) en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of indien u uw uitdrukkelijke toestemming hiertoe geeft.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

VW- Audi Center bvba blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Backlinks

VW Audi maakt gebruik van volgende backlinks: 

bakwagen kopen

Calcularporcentaje.online

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VW- Audi Center bvba en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.[1]

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vwaudicenter.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf werd gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

VW- Audi Center bvba houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de vier weken, op uw verzoek. VW- Audi Center bvba kan om een verlenging verzoeken van nogmaals vier weken.

VW- Audi Center bvba wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T +32 (0)2 274 48 00
F +32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

[1] U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming: recht op informatie (art. 13-14 AVG), recht op inzage (art. 15 AVG), recht op rectificatie (art. 16 AVG), recht op gegevenswissing (art. 17 AVG), recht op verzet (art. 18 en 21 AVG), recht op overdracht (art. 20 AVG).