Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: HERSTELLINGEN – ONDERHOUD

1.1 De werkzaamheden worden uitgevoerd in de vestiging van VW-Audi Center bv.
1.2 De opdrachtgever is ertoe verplicht het voertuig er naartoe te brengen en het hier op te halen.

ARTIKEL 2: SPECIFIEKE WERKZAAMHEDEN

2.1 VW-Audi Center bv verbindt er zich toe de werkzaamheden uit te voeren zoals ze beschreven zijn in de
werkopdracht.
2.2 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de gegeven opdracht moet worden uitgebreid –
waardoor de prijs verhoogd zou
worden met 50% ten overstaan van de voorziene prijs – dient de VW-Audi Center bv eerst (desnoods
mondeling) contact op te nemen met
de opdrachtgever alvorens de opdracht uit te voeren.
2.3 Indien de kosten van de bijkomende werkzaamheden echter onder deze 50% liggen, is VW-Audi Center bv
ertoe gerechtigd ze op eigen gezag en
op kosten van de opdrachtgever uit te voeren, in het bijzonder wanneer zonder deze werkzaamheden de `
verkeersveiligheid van het voertuig in het gedrang komt.
2.4 Indien er geen werkopdracht is opgesteld, wordt veronderstel dat de door VW-Audi Center bv uitgevoerde werkzaamheden in overeenstemming
zijn met de mondeling opgegeven opdracht, behoudens bewijs van het tegendeel.

ARTIKEL 3: TERMIJN

3.1 De termijnen voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn benaderend en o.a. afhankelijk van de
beschikbaarheid van de nodige onderdelen.
3.2 Behoudens andersluidend beding kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op een voertuig ter
vervanging, en kan de VW-Audi Center bv
niet aansprakelijk gesteld worden voor dervingskosten en/of andere mogelijke schade.

ARTIKEL 4: PRIJS

4.1 De overeengekomen prijs is netto.
4.2 Alle taksen, financiële of andere kosten zijn ten laste van de opdrachtgever.
4.3 Werd bij de werkopdracht geen prijs vooropgesteld, dan gebeurt de prijsberekening aan de hand van de
catalogusprijzen van kracht op het ogenblik van de facturering van de onderdelen en op basis van het
gebruikelijke uurloon voor het gepresteerde werk.

ARTIKEL 5: BETALING

5.1 Al onze rekeningen en facturen zijn contant betaalbaar op de dag van afhaling van het voertuig.
5.2 In elk geval heeft de VW-Audi Center bv het recht de herstelde voertuigen en/of goederen in haar werkplaats
te weerhouden tot volledige betaling van de factuur.

ARTIKEL 6: NALATIGHEID IN ZAKE BETALINGEN

6.1 In geval van niet betaling of van onvolledige betaling van het factuurbedrag is van rechtswege en zonder enige
ingebrekestelling benevens een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 50,00,
aanvullend een verwijlsintrest van 10% verschuldigd vanaf factuurdatum.

ARTIKEL 7: STALLING

7.1 De opdrachtgever verbindt er zich toe het voertuig te komen ophalen in de vestiging van de VW-Audi
Center bv binnen de drie werkdagen nadat hij op de hoogte is gebracht van de voltooiing van de werkzaamheden,
hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij door ontvangst van de factuur.
7.2 Voor zover hij in gebreke blijft het voertuig te komen ophalen, kan hem een stallingsvergoeding van € 15,00 per
dag worden aangerekend.

ARTIKEL 8: PROTEST

8.1 Door de inontvangstname van het voertuig en/of de factuur, aanvaardt de opdrachtgever voorlopig de
werkzaamheden.
8.2 Indien binnen 5 werkdagen geen uitdrukkelijk verzet wordt aangetekend tegen de uitgevoerde werkzaamheden,
wordt de aanvaarding veronderstel definitief te zijn.
8.3 In ieder geval zijn zichtbare gebreken gedekt door in ontvangstname van het voertuig.

ARTIKEL 9: WAARBORG

9.1 De uitgevoerde werkzaamheden worden door VW-Audi Center bv uitgevoerd onder een waarborg tegen
verborgen gebreken, welke uitdrukkelijk dient te zijn overeengekomen.
9.2 Bij gebreke aan uitdrukkelijke overeenkomst wordt een waarborg tegen verborgen gebreken voorzien, beperkt
tot twee maanden.

ARTIKEL 10: ONDERDELEN

10.1 Behoudens afwijkend beding worden de vervangen onderdelen eigendom van VW-Audi Center bv.

ARTIKEL 11: NIETIGHEID

11.1 De nietigheid of wijziging van één der bepalingen van deze overeenkomst laat de andere bepalingen
onaangetast.

ARTIKEL 12: VOORWAARDEN

12.1 De overeenkomst tussen partijen wordt uitsluitend beheerst door deze voorwaarden met uitsluiting van de
voorwaarden van de opdrachtgever en van elke strijdige bepaling die niet uitdrukkelijk door de VW-Audi
Center bv werd aanvaard.

ARTIKEL 13: AANVAARDING

13.1 De aanvaarding van een factuur strekt tot aanvaarding van de algemene voorwaarden door de opdrachtgever
voor deze en voor elke verdere herstelling.

ARTIKEL 14: PERSOONSGEGEVENS

14.1 De opdrachtgever geeft de uitdrukkelijke toestemming aan VW-Audi Center bv om de verstrekte informatie,
en desgevallend de persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor de uitvoering van
de overeenkomst.
14.2 De persoonsgegevens van de opdrachtgever zijn bestemd voor het cliënteelbeheer (inbegrepen de
dienstverlening, de waarborg en de veiligheid) van de VW-Audi Center bv, die gerechtigd is deze gegevens
met dezelfde bestemming over te maken aan de ondernemingen waarmee zij contractueel verbonden is.
14.3 Eenieder die doet blijken van zijn identiteit heeft het recht tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar
op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan VW-Audi Center bv te richten.
14.4 VW-Audi Center bv houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, binnen de vier weken, op uw verzoek.
VW-Audi Center bv kan om een verlenging verzoeken van nogmaals vier weken.
14.5 Voor meer informatie kan kennis worden genomen van de privacyverklaring die ter beschikking wordt gesteld
via de website www.vwaudicenter.be.

ARTIKEL 15: BETWISTING

15.1 In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn alleen de rechtbanken van het
arrondissement Turnhout en het vredegerecht van Mol bevoegd.